Top Stories

megagrid/recent

What's New

block/recent

Recent posts

Show more
शासन निर्णय / परिपत्रक gr

मा.राज्यपाल महोदयांच्या दि.29.8.2019 च्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) सरळसेवेची पदे भरणेबाबत

Read more
शासन निर्णय / परिपत्रक gr

नॉन क्रिमिलिअर अट महिलांसाठी रद्द non crimiliar women

Read more

जिल्हांतर्गत बदली रिपोर्ट

Read more

NEET ANSWER KEY 2023

Read more
शासन निर्णय / परिपत्रक gr

ऑगस्ट मध्ये होणार शिक्षक भरती ! असे असतील भरतीचे टप्पे..........

Read more